• NL

Noordwest Ziekenhuisgroep ziet haar werknemers graag tevreden over hun werk, werkomgeving en werkklimaat. Daarom is jouw mening welkom. Zo kunnen we inzicht krijgen in verbeterpunten. Medewerkers kunnen actief invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie of op hun eigen werksituatie. Dit kan via de ondernemingsraad of verpleegkundig adviesraad. Zo kan jouw inbreng bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en grotere efficiency. Jouw mening telt!

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een gekozen personeelsvertegenwoordiging die met de raad van bestuur overleg voert en adviezen uitbrengt. Bij belangrijke besluiten moet de OR om advies worden gevraagd en in sommige gevallen, zoals bij regelingen die met personeelsbeleid te maken hebben, moet de raad van bestuur de OR om instemming vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om wijzigingen van werktijden of om arbeidsomstandigheden. De OR kan ook zelf het initiatief nemen en de raad van bestuur ongevraagd van advies dienen. De werkwijze van de OR is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. Om de 3 jaar zijn er verkiezingen waarmee het personeel een nieuwe OR kiest. Lees meer informatie over de OR of stuur een e-mail naar de OR.

Verpleegkundige adviesraad

De verpleegkundige adviesraad (VAR) treedt op namens alle BIG-geregistreerde verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen die een arbeidsovereenkomst hebben met Noordwest Ziekenhuisgroep. De VAR - die bestaat uit verpleegkundigen, teamleiders en afdelingsmanagers - geeft de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies over zorginhoudelijke, onderzoeksmatige en onderwijskundige zaken voor zover die betrekking hebben op verpleegkundige aspecten. Doel van de VAR is enerzijds bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening, de professionele verantwoordelijkheid en de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep en anderzijds een bijdrage leveren aan beleidsvoorbereiding, -vaststelling en -evaluatie binnen Noordwest Ziekenhuisgroep. Leden worden op basis van aanmelding en werving door de VAR aangesteld. Lees meer informatie over de VAR of stuur een e-mail naar de VAR.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Medezeggenschap