• NL

Dit zijn de algemene voorwaarden van de Stichting Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar, en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar, op 1 november 2005 onder nr. 41241807 en bij de Rechtbank Alkmaar op 3 november 2005 onder nr. 391/2005.

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. ziekenhuis: de Stichting Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar en/of de daarin werkzame vrijgevestigd medisch specialisten en/of de overige medewerkers van het ziekenhuis.
  2. behandelingsovereenkomst: alle door het ziekenhuis met een patiënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
  3. patiënt: de wederpartij van het ziekenhuis bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst, en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger.
  4. behandeling: een ziekenhuisopname, dagbehandeling, poliklinische behandeling of -consult, ziekenhuisverplaatste zorg, keuringen en alle overige, al dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.
 2. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het ziekenhuis daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 3. Afspraken tot behandeling die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd en afspraken waarbij de patiënt zonder afmelden niet verschijnt, kunnen door het ziekenhuis bij de patiënt in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de ziekenhuis administratie tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
 4. Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van het ziekenhuis te identificeren met een wettelijk erkend identiteitsbewijs en dient tevens een geldig bewijs te overleggen waaruit blijkt dat hij voor ziektekosten verzekerd is. Kan een patiënt desgevraagd een van deze items niet tonen, dan is het ziekenhuis gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat. Bij een minderjarige patiënt onder de 14 jaar die niet over een eigen identiteitsbewijs beschikt dient de minderjarige via een bijschrijving in het identiteitsbewijs van de ouder te voldoen aan de identificatieplicht.
 5. De patiënt gaat door het aangaan van de behandelingsovereenkomst akkoord met het verlenen van toegang tot zijn elektronische medisch dossier aan zorgverleners, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, voor zover noodzakelijk voor het verlenen van optimale zorg.
 6. Het ziekenhuis is op elk moment dat daartoe voor hem redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling. Het achterwege blijven van vooruitbetaling of zekerheidsstelling geven het ziekenhuis echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.
 7. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens het ziekenhuis of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.
 8. De patiënt geeft – behoudens een expliciete andersluidende verklaring – bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst tevens opdracht aan het ziekenhuis voor het (doen) verrichten van de in het ziekenhuis gebruikelijke laatste zorg bij overlijden binnen het ziekenhuis, voorzover de directe nabestaanden van de patiënt als omschreven in art. 7.465 lid 3 BW niet binnen drie uren na overlijden een andere voorziening treffen. De aldus door of vanwege het ziekenhuis verrichte werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.
 9. Behoudens de bij of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen factureert het ziekenhuis de kosten van de behandeling (of voor een gedeelte daarvan) aan de patiënt. De betalingstermijn is dertig dagen na de factuurdatum. Indien de patiënt aantoont de factuur later dan vijf dagen na de factuurdatum ontvangen te hebben, wordt de betalingstermijn verlengd met het aantal dagen dat de factuur later is ontvangen dan de factuurdatum.
 10. Wanneer betaling uitblijft zullen de extra administratiekosten benodigd voor aanmaning aan de patiënt doorberekend worden, volgens het tarief in de gepubliceerde tarievenlijst.
 11. Blijft na aanmaning betaling uit, dan zal het ziekenhuis de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval wordt de vordering verhoogd met alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, zijnde 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00.
 12. De patiënt verleent het ziekenhuis een machtiging om namens de patiënt aan diens verzekeringsmaatschappij betaling te vragen van het verzekerde deel van de kosten van de aan hem verleende behandeling. De patiënt verschaft het ziekenhuis daartoe de benodigde informatie over de verzekering. Bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij verrekent het ziekenhuis de ontvangen bedragen door deze in mindering te brengen op hetgeen de patiënt uit hoofde van de behandeling aan het ziekenhuis verschuldigd is.
 13. Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling en andere verrichtingen te wijzigen, echter uitsluitend als dat geschiedt overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van het College Tarieven Gezondheidszorg of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Mocht op een behandeling of verrichting geen wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden de op het moment van de betreffende behandeling geldende, bekend gemaakte tarieven.
 14. Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk.
 15. Op alle tussen het ziekenhuis en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Algemene voorwaarden