• NL

Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, op 1 november 2005 (gewijzigd per 2 mei 2023) onder nummer 41241807 en bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar op datum onder nummer 23/10.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandeling:
Een ziekenhuisopname, dagbehandeling, poliklinische behandeling of – consult, ziekenhuis-verplaatste zorg, keuringen en alle overige zorg of dienstverlening.

Behandelingsovereenkomst:
Alle door het ziekenhuis met een patiënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling in de zin van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (art 7:446 BW)

DBC:
Diagnose-behandelcombinatie

Dienstverleningsovereenkomst:
De overeenkomst waarbij het ziekenhuis zich in aanvulling op een behandelingsovereenkomst, verbindt tot het (doen) leveren van in onderling overleg nader te bepalen diensten aan de patiënt.       

Mijn Noordwest:
Beveiligd portaal voor patiënten van het ziekenhuis. Het is een website die gekoppeld is aan het beveiligde elektronisch patiëntendossier (EPD) van Noordwest Ziekenhuisgroep. Dit portaal geeft u direct toegang tot een deel van het elektronisch patiëntendossier van Noordwest.

Patiënt:
De partij van het ziekenhuis bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst, en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Ziekenhuis:
Stichting Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar en/of de daarin werkzame vrijgevestigd medisch specialisten en/of de overige medewerkers van het ziekenhuis.

Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2023 en zijn van toepassing op alle behandelings- en/of dienstverleningsovereenkomsten tussen het ziekenhuis en de patiënt.

2.2  Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien het ziekenhuis daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

2.3  Indien een of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Legitimatie en zorgverzekering
3.1       Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van het ziekenhuis te legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs en dient tevens een geldig bewijs te overleggen waaruit blijkt dat hij verzekerd is voor ziektekosten.

3.2       Kan een patiënt desgevraagd een van deze items niet tonen, dan is het ziekenhuis gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten, tenzij het gaat om acuut te verlenen zorg.

Betaling
4.1       De patiënt is het ziekenhuis de kosten verschuldigd verbonden aan de geneeskundige behandelingsovereenkomst, service en/of overige diensten volgens de daarvoor door het ziekenhuis vastgestelde tarieven, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar worden betaald.

4.2       De patiënt kan bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een bewijs van ziektekostenverzekering laten zien en als de zorgverzekeraar dit voor bepaalde behandelingen voorschrijft, overlegt de patiënt voorafgaand aan de behandelingsovereenkomst een specifieke machtiging van de zorgverzekeraar.

4.3       De patiënt verleent het ziekenhuis een machtiging om namens de patiënt aan diens verzekeringsmaatschappij betaling te vragen van het verzekerde deel van de kosten van de aan hem verleende behandeling. De patiënt verschaft het ziekenhuis daartoe de benodigde informatie over de verzekering. Bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij verrekent het ziekenhuis de ontvangen bedragen door deze in mindering te brengen op hetgeen de patiënt uit hoofde van de behandeling aan het ziekenhuis verschuldigd is.

4.4       In geval van eigen bijdrage of eigen risico kan een factuur worden opgesplitst in een deel voor de patiënt en een deel voor de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis kan de patiënt hiervoor administratieve kosten in rekening brengen.

4.5       De patiënt is zelf verantwoordelijk om bij zijn zorgverzekeraar na te gaan of een behandeling in het voor die patiënt van toepassing zijnde verzekeringspakket valt.

4.6       Het ziekenhuis is op elk moment dat daartoe voor hem redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de onverzekerde patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling. Het achterwege blijven van vooruitbetaling of zekerheidsstelling geven het ziekenhuis echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van “acuut”  noodzakelijk te verlenen zorg. De arts beoordeelt of er sprake is van acuut te verlenen zorg. Het ziekenhuis kan in ieder geval vooraf een zekerheidsstelling of betaling van een voorschotnota vragen:

  • als de patiënt niet of slechts gedeeltelijk is verzekerd voor de kosten van de te verlenen zorg;
  • als het ziekenhuis voor de te verlenen zorg (nog) geen overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverzekeraar waar patiënt zich bij verzekerd heeft of als de te verlenen zorg niet of niet meer valt onder de reikwijdte van de tussen het ziekenhuis en die zorgverzekeraar gesloten overeenkomst.

4.7       Na beëindiging van de behandeling wordt het precieze bedrag met het door de patiënt betaalde voorschot verrekend.

4.8       De volledige prijs voor de verleende geneeskundige behandeling(en) is niet eerder opeisbaar dan op het moment van het afsluiten van de betreffende DBC.

4.9       Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting daarvan niet op. Wanneer betaling uitblijft zullen de extra administratiekosten benodigd voor aanmaning aan de patiënt doorberekend worden, volgens het tarief in de gepubliceerde tarievenlijst. Blijft na aanmaning betaling uit, dan kan het ziekenhuis de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval wordt de vordering verhoogd met alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, conform het besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.10      Indien het ziekenhuis in het kader van de incasso van vorderingen gebruik maakt van derden zoals incassobureaus, dan wel dergelijke vorderingen overdraagt aan derden, is het ziekenhuis gerechtigd de haar bekende persoonsgegevens van de patiënt aan deze derden te verstrekken. De patiënt heeft door middel van aanvaarding van de algemene voorwaarden hiertoe toestemming gegeven.

Tarieven
5.1       Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling en andere verrichtingen te wijzigen, echter uitsluitend als dat geschiedt overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Mocht op een behandeling of verrichting geen wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden de op het moment van de betreffende behandeling geldende, bekend gemaakte passantentarieven. Deze passantentarieven zijn gepubliceerd op de website van Noordwest.

Annulering van afspraken
6.1       Afspraken tot behandeling die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd en afspraken waarbij de patiënt zonder afmelden niet verschijnt, kunnen door het ziekenhuis bij de patiënt in rekening worden gebracht. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de ziekenhuis administratie tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

Toegang tot Mijn Noordwest
7.1       Toegang tot Mijn Noordwest is strikt persoonlijk en patiëntgebonden. In sommige gevallen kunnen anderen ook toegang hebben tot Mijn Noordwest, hiervoor is een machtiging nodig.

7.2       Toegang tot Mijn Noordwest kan pas dan worden verleend, als de patiënt is ingeschreven bij het ziekenhuis; nadat identificatie heeft plaatsgevonden op basis van een geldig legitimatiebewijs en verificatie heeft plaatsgevonden op basis van het BSN. Indien een patiënt niet beschikt over een DigiD+, is toegang niet mogelijk. Onder DigiD+ wordt verstaan: DigiD met extra controle via een sms-code. Op het gebruik van de DigiD(+) zijn de gebruiksregels van de DigiD van toepassing.

7.3       Patiënten kunnen bij het ziekenhuis een verzoek indienen om de toegang tot Mijn Noordwest dicht te zetten. Het elektronisch patiëntendossier blijft bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn.

7.4       Zodra binnen het ziekenhuis bekend is dat een patiënt is overleden, zal het ziekenhuis de toegang tot Mijn Noordwest beëindigen. Het is daarom ook verplicht het ziekenhuis te melden dat een patiënt is overleden. De toegang voor de wettelijk vertegenwoordigers, zoals ouders, mentoren en curatoren zal bij het overlijden van een patiënt ook worden beëindigd.

7.5       Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor om aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat patiënten, ouders van kinderen jonger dan 16, mentoren, curatoren, familieleden van overleden patiënten of anderen, hebben getracht zich op oneigenlijke wijze toegang te verschaffen tot Mijn Noordwest, dan wel wanneer gebruik is gemaakt van valse documenten zoals legitimatiebewijs, DigiD of BSN.

Verplichtingen patiënten bij toegang tot Mijn Noordwest
8.1       Het is de patiënt niet toegestaan anderen toegang te verlenen met behulp van zijn inloggegevens. De patiënt zelf is aansprakelijk voor eventueel misbruik van zijn gegevens en van de systemen van het ziekenhuis, indien hij anderen toegang verschaft door gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dit zonder zijn toestemming of wetenschap.

8.2       Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de computer van de patiënt. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de eigen apparatuur dus wordt de patiënt ten strengste geadviseerd te werken met actuele beveiligingsupdates en legale software. Verder is de patiënt verantwoordelijk voor een veilig gebruik van zijn toegangscodes en voor het toepassen van een correcte uitlogprocedure na ieder gebruik. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de computer van de patiënt.

8.3       De patiënt is zelf volledig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van Mijn Noordwest. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik daarvan.

8.4       De patiënt is bewust van het feit dat de gegevens over het gebruik van Mijn Noordwest worden gebruikt voor statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek.

8.5       Het is de patiënt niet toegestaan onwelvoeglijke taal, onwaarheden of misleidende informatie in de communicatie te gebruiken (bijvoorbeeld bij het invullen van vragenlijsten).

8.6       De patiënt zal Mijn Noordwest alleen gebruiken voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld en geheel in de lijn van de instructies voor het gebruik van deze voorziening.

8.7       De patiënt voert geen acties uit die problemen met het systeem kunnen veroorzaken, gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of de technische beschermingsmaatregelen van het systeem omzeilen. De patiënt zal geen acties uitvoeren die onrechtmatig zijn tegenover het ziekenhuis en/of andere patiënten.

8.8       De patiënt is zich bewust van het feit dat het ziekenhuis toeziet op de juiste toepassing van het systeem en dat misbruik niet wordt getolereerd. Het ziekenhuis is gerechtigd maatregelen te nemen tegen overtredingen van verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, waaronder het beëindigen van de toegang van de patiënt tot Mijn Noordwest. 

Verplichtingen van het ziekenhuis met betrekking tot Mijn Noordwest
9.1       Het ziekenhuis zal zich naar vermogen inspannen om Mijn Noordwest te allen tijde beschikbaar te houden voor patiënten. Desondanks kan het ziekenhuis niet garanderen dat Mijn Noordwest altijd beschikbaar is. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of storingen die de toegang tot Mijn Noordwest belemmeren. Indien Mijn Noordwest niet beschikbaar is zal dit door het ziekenhuis duidelijk kenbaar worden gemaakt.

9.2       Het ziekenhuis zal zich inspannen om Mijn Noordwest veilig te houden voor de patiënt en verplicht zich aan de ter zake geldende wet- en regelgeving te houden. Het ziekenhuis zal passende maatregelen nemen tegen verlies van gegevens of onrechtmatig gebruik van gegevens door derden.

9.3       Het ziekenhuis spant zich in om de beschikbare informatie op Mijn Noordwest zo juist en accuraat mogelijk te doen zijn.

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst
10.1     Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens het ziekenhuis of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.

10.2      Onbehoorlijk gedrag en/of het niet opvolgen van huisregels of aanwijzingen kan ook leiden tot een officiële waarschuwing en/of het ontzeggen van de toegang tot de gronden en gebouwen van het ziekenhuis.

Laatste zorg bij overlijden
11.1      De patiënt geeft – behoudens een expliciete andersluidende verklaring – bij het aangaan van een behandelingsovereenkomst tevens opdracht aan het ziekenhuis voor het (doen) verrichten van de in het ziekenhuis gebruikelijke laatste zorg bij overlijden binnen het ziekenhuis, voor zover de directe nabestaanden van de patiënt als omschreven in art. 7.465 lid 3 BW niet binnen drie uren na overlijden een andere voorziening treffen. De aldus door of vanwege het ziekenhuis verrichte werkzaamheden worden afzonderlijk in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.

12.  Slotbepalingen
12.1      Op alle tussen het ziekenhuis en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2      Het ziekenhuis is gerechtigd om de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen.

12.3      Indien een patiënt een wijziging, die betrekking heeft op een door hem gesloten behandelings- en/of dienstverleningsovereenkomst niet wenst te accepteren, kan hij de overeenkomst met het ziekenhuis schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door het ziekenhuis te zijn ontvangen.

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Algemene voorwaarden