• NL

Tijdens het gesprek met de arts of een andere zorgverlener, gaat het erom zo goed mogelijk antwoord te krijgen op uw gezondheidsprobleem. Uw instemming en medewerking zijn daarbij van groot belang. Het ziekenhuis én u als patiënt hebben bepaalde rechten en plichten. Een aantal daarvan is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Om u niet te overstelpen met die kleine lettertjes vindt u alle juridische aangelegenheden op een rijtje gezet in de folders ‘Uw rechten en plichten als patiënt’ en 'Uw rechten bij wilsverklaringen'
We kennen ook algemene voorwaarden en huisregels

Privacyverklaring voor patiënten

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Noordwest Ziekenhuisgroep (‘Noordwest’) persoonsgegevens verwerkt. Onder Noordwest vallen de locaties Alkmaar, Den Helder, Texel, Schagen, Heerhugowaard en Limmen. Ook de private organisaties aangesloten bij de stichting Noordwest vallen eronder.

Verwerking van persoonsgegevens door Noordwest
Noordwest vindt uw privacy erg belangrijk. Daarom beschermen wij uw persoonlijke gegevens. Noordwest behandelt deze gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywet. Op deze manier waarborgen we uw privacy. Daarbij gaat het om het vastleggen en verstrekken van uw gegevens, maar ook bijvoorbeeld om het voeren van een vertrouwelijk gesprek met de zorgverlener.

Algemene beginselen privacybescherming
Noordwest wil uw privacy zo goed mogelijk beschermen. We hanteren daarom  de algemene beginselen van privacybescherming. Zoals:

 • ‘data-minimalisatie’
 • zorgvuldigheid
 • transparantie
   

Data-minimalisatie
‘Dataminimalisatie’ betekent dat we alleen persoonsgegevens verzamelen die we nodig hebben. Zo vragen we niet naar ras, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, strafrechtelijk verleden of vakbondslidmaatschap, behalve als dat nodig is voor goede zorgverlening. Verder hebben we als ziekenhuis wettelijk toestemming om persoonlijke gegevens ‘betreffende de gezondheid’ te verzamelen en te verwerken.

Zorgvuldigheid
Noordwest behandelt uw gegevens zorgvuldig. Ze zijn alleen beschikbaar voor zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en bij uw gegevens mogen. Verder worden uw gegevens veilig opgeslagen volgens de modernste eisen van informatiebeveiliging. We beschermen uw gegevens door ze alleen volgens protocollen te verwerken. Bij verwerken moet u denken aan verzamelen, vastleggen, verzamelen, verspreiden en vernietigen. Ook zetten we technische toepassingen in. Het is bijvoorbeeld niet zomaar mogelijk om eenmaal vastgelegde gegevens te vernietigen.

Transparantie
Noordwest wil transparant zijn als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat we willen laten zien hoe we het doen. Vandaar deze privacyverklaring. Ook in onze patiëntfolders en op de website van Noordwest vertellen we hoe we met persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden van de verwerking
De wet schrijft voor dat wij persoonsgegevens alleen mogen verwerken voor vastgestelde doeleinden. Anders gezegd: wij mogen alleen iets met uw gegevens doen als dit een vastgesteld doel dient. Noordwest verwerkt persoonsgegevens op wel honderden manieren. De vastgestelde doelen die daarbij horen, kunnen we samenvatten in de volgende categorieën:

 • het uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
 • de administratie bijhouden en andere activiteiten op het gebied van intern beheer
 • het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen
  Hieronder valt ook het in handen van derden stellen van vorderingen (zoals een incassobureau inschakelen)
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht
 • voor opleiding van verpleegkundigen en medisch specialisten (met anoniem gemaakte gegevens)
 • wetenschappelijk onderzoek doen en statistieken maken (met anoniem gemaakte gegevens)
 • landelijke (kwaliteits) registraties bijgehouden voor verbetering van zorg (met anoniem gemaakte gegevens)
 • met u in contact treden
 • reageren op vragen die u stelt
 • u informeren over nieuwe producten en diensten van Noordwest
 • informatie geven die u aanvraagt
 • digitale nieuwsbrieven verzenden per e-mail
 • het verbeteren van onze website
 • onze dienstverlening verbeteren
 • het behandelen van geschillen
 • accountantscontrole (laten) doen


Rechtsgronden voor de verwerking
De wet schrijft ook voor dat elke verwerking een wettelijke grondslag heeft. Anders gezegd: wij mogen alleen iets met uw gegevens doen als we daar een reden voor hebben die in de wet staat.

De zes wettelijke grondslagen zijn:

 1. uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
 2. het uitvoeren van een overeenkomst die we met u hebben gesloten. Of het alvast nemen van maatregelen (op uw verzoek) nog voordat die overeenkomst er is (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
 3. het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
 4. het beschermen van vitale belangen van uzelf of van anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG)
 5. iets doen in het algemeen belang of in het kader van het openbaar gezag, bijvoorbeeld de politie (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
 6. de behartiging van belangen van Noordwest, iemand anders of een andere organisatie. Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen (artikel 6 lid 1 sub f AVG)

In bijna alle gevallen verwerken we gegevens op basis van een overeenkomst met u (grondslag nummer 2). Iedere patiënt heeft immers een behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis en met de individuele zorgverleners (in het kader van de WGBO).

Een enkele verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting (nummer 3). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de landelijke registratie van sommige infectieziekten.
Bij studie en wetenschappelijk onderzoek is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op hetzij toestemming (1, als de gegevens herleidbaar zijn tot de persoon), hetzij een belang van Noordwest (grondslag nummer 6) of ‘de zorg’ in het algemeen. De kwaliteit van zorg in Nederland kan namelijk alleen maar verbeteren als daarvoor de medische gegevens van patiënten gebruikt kunnen worden.

Als wij u niet om toestemming hebben gevraagd, dan zijn de persoonsgegevens altijd gecodeerd of volledig anoniem. Ze zijn dan niet meer direct naar u als persoon te herleiden.

Verplichte verstrekking
Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan zeggen we erbij of dit noodzakelijk of verplicht is. Ook vertellen we wat (mogelijk) de gevolgen zijn als u de gegevens niet verstrekt. Uitgangspunt is steeds dat Noordwest alleen die persoonsgegevens verzamelen die we nodig hebben.

Doorgeven aan het buitenland
Er is een Europese privacywet. Daarom worden uw gegevens in een ander land dat lid is van de Europese Unie op dezelfde manier beschermd als in Nederland.
Uw persoonsgegevens worden in principe niet verwerkt in een land buiten Europa. Als dit toch gebeurt, zorgen wij ervoor dat dat uw gegevens op dezelfde manier als Nederland worden beschermd. Een enkele keer vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in veel landen tegelijk, waarbij dan ook landen buiten Europa betrokken zijn. In dat geval worden uw gegevens volledig anoniem gemaakt.

Bewaren
Noordwest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doelen. Het kan zijn dat bepaalde persoonsgegevens langer dan nodig bewaard worden om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen. Medische gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard. De WGBO schrijft dit voor.

Beveiliging van persoonsgegevens
Noordwest neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Dank daarbij aan encryptie van gegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de gegevens als vertrouwelijk. Personen die namens Noordwest toegang hebben tot uw gegevens moeten deze geheim houden.

Welke zorgverleners kunnen uw medische gegevens inzien?
Binnen Noordwest
De zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw gegevens inzien. Dat geldt ook voor de medewerkers van Noordwest die toegang moeten hebben tot uw gegevens om bepaalde administratieve taken uit te voeren. Bijvoorbeeld voor de financiële afhandeling van een behandeling.

Buiten Noordwest
Vanaf 22 juni 2018 hebben zorgverleners van buiten Noordwest inzage in uw gegevens via een website: het zogenaamde zorgverlenersportaal. We doen dit alleen als u daarvoor toestemming geeft. De zorgverleners die hier gebruik van kunnen maken zijn:

 • uw eigen huisarts
 • de waarnemer van uw huisarts als inzage medisch nodig is (de reden wordt opgegeven door de waarnemer)
 • de verpleeghuisarts (als u bent opgenomen in een verpleeghuis)
 • de radioloog van de ziekenhuizen in Beverwijk en Hoorn (als u ook in behandeling bent gekomen bij deze ziekenhuizen)
   

Noordwest bereidt zich momenteel voor op het uitbreiden van het zorgverlenersportaal. Dat houdt in dat ook andere categorieën zorgverleners, dan hier boven genoemd, toegang tot het portaal kunnen krijgen. Het betreft hier alleen BIG geregistreerde zorgverleners:

 • apotheker
 • arts
 • verpleegkundig specialist
 • physician assistant
 • tandarts
 • verloskundige
 • fysiotherapeut
   

Zij kunnen werkzaam zijn in de onderstaande zorginstellingen, waar u onder behandeling kan zijn:

 • huisartspraktijken en huisartsenposten
 • verpleeghuizen
 • gehandicaptenzorg instellingen
 • sportinstituten
 • verloskundige praktijken
 • revalidatiezorg instellingen
 • openbare apotheken
 • andere Nederlandse ziekenhuizen
 • geestelijke Gezondheidszorg instellingen
 • tandartspraktijken
 • trombosediensten
 • zelfstandige behandel centra (ZBC’S)
 • fysiotherapiepraktijken
   

De gevraagde toestemming betreft toestemming voor al deze categorieën zorgverleners. Het is niet mogelijk per zorgverlener een andere keuze te maken.

Indien een categorie zorgverleners is aangesloten op het zorgverlenersportaal, dan zal deze verplaatst worden naar de rij onder 'De zorgverleners die hier gebruik van kunnen maken zijn'.

Wat zijn uw rechten?
De wet geeft u diverse rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. U kunt van uw rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen bij Noordwest (zie onderaan deze privacyverklaring).
Deze rechten vloeien voort uit de WGBO en de algemene privacywetgeving (AVG).

We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de persoonsgegevens in te zien die Noordwest verwerkt. Hiertoe hebben wij het Zorgportaal ingericht ('Mijn Noordwest'). Als u de informatie die u kunt inzien onvolledig vindt, kunt een verzoek indienen om een kopie van uw medisch dossier

Recht op correctie en verwijderen
Als de persoonsgegevens niet juist zijn, heeft u het recht de gegevens te laten wijzigen of te laten  verwijderen. Dit kan ook als de verwerking niet langer gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 • uw toestemming
 • het uitvoeren van een overeenkomst die we met u hebben gesloten, of het alvast nemen van maatregelen (op uw verzoek) nog voordat die overeenkomst er is
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen

Het recht van bezwaar geldt dus vooral voor gebruik van uw gegevens bij wetenschappelijk onderzoek.
Als u er bezwaar tegen maakt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie toe te sturen over bijvoorbeeld activiteiten van Noordwest, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen dan niet langer voor deze doeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking
U heeft er in bepaalde gevallen recht op dat wij de verwerking van uw gegevens beperken. Als u zich op dit recht beroept, zal Noordwest de verwerking van de gegevens tijdelijk als het ware bevriezen. U kunt dit doen in 3 situaties:

 1. als u een verzoek om correctie van uw gegevens heeft ingediend en u in afwachting bent van de beoordeling van dat verzoek. Het kan zijn dat de gegevens gewist moeten worden zolang u wacht. Maar als u dat niet wilt, kunnen wij de gegevens dus tijdelijk bevriezen.
 2. als Noordwest de gegevens niet langer nodig heeft, maar u de gegevens nog wel nodig heeft in verband met de voorbereiding op een rechtszaak
 3. in afwachting van de beoordeling van een bezwaar


Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om de gegevens die u aan Noordwest heeft gegeven, terug te krijgen in een gangbaar bestandsformaat.
Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst (waaronder de WGBO). Het geldt niet voor het volledige medisch dossier, maar alleen voor die delen die wij rechtstreeks van u ontvangen hebben. Ook geldt het alleen voor gegevens die we digitaal verwerken.

U mag de gegevens die u terugkrijgt doorgeven aan een andere partij. Als er een koppeling bestaat tussen ons en die derde partij, dan kunnen we dit eventueel voor u doen. Informeer naar de mogelijkheden.

Recht op het intrekken van toestemming
U kunt altijd uw gegeven toestemming weer intrekken. Wij zullen dan stoppen met de verwerking van uw gegevens of ze volledig anonimiseren. Als u de toestemming intrekt, heeft dit geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behalve als u misbruik maakt van deze rechten. Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Termijnen
Noordwest beantwoordt uw vragen en verzoeken in principe binnen 1 maand. Mocht de beantwoording meer tijd kosten, dan informeren wij u hierover binnen 1 maand.
Een verzoek om vernietiging van medische gegevens is in maximaal 3 maanden afgehandeld.

Identificatie
Als wij met u contact hebben over persoonsgegevens kan het zijn dat we vragen naar een bewijs van uw identiteit. Zo voorkomen we dat we persoonsgegevens aan een verkeerde partij verstrekken. Of dat we of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van uw persoonsgegevens. Zend daarom alstublieft altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dan verloopt de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd. 

Afweging bij ieder verzoek
De hierboven beschreven rechten zijn niet absoluut. Het kan zijn dat we door omstandigheden geen gehoor kunnen geven aan een bepaald verzoek. We zullen ieder verzoek als apart geval behandelen. Als we aan een verzoek niet kunnen voldoen, zullen we dat natuurlijk uitleggen. Bent u het er niet mee eens? Dan kunt u een klacht indienen of de zaak aan de rechter voorleggen.

Functionaris gegevensbescherming
Noordwest heeft een functionaris gegevensbescherming (een zogenaamde ‘FG’) aangesteld. Deze  FG houdt toezicht op de naleving van de privacywet. Ook adviseert de FG het management van Noordwest.
De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur van Noordwest. Hij of zij is ook het aanspreekpunt voor alle vragen over privacy. Dit geldt zowel voor u als voor de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze privacyverklaring.

Toezichthouder
Wilt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens? Dat kan altijd. U vindt de contactgegevens op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw vragen
Heeft u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens door Noordwest? Stuur dan een mail naar privacybescherming@nwz.nl

Wijzigingen
Noordwest heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Als we dat doen, maken we dit bekend op onze website.
Ook kan Noordwest uw persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. Als deze nieuwe doeleinden heel anders zijn dan de bestaande, nemen we contact met u op voordat we uw gegevens voor het nieuwe doel gaan gebruiken. We delen u dan mede dat deze privacyverklaring is gewijzigd. U heeft dan de kans uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of ons privacybeleid? Of wilt u een beroep doen op een van uw rechten? Neem dan contact op via onderstaande gegevens:

De verantwoordelijke:

Noordwest Ziekenhuisgroep
Secretariaat raad van bestuur
Postbus 501
1800 AM  Alkmaar
Telefoon 072 - 548 4444

De functionaris gegevensbescherming:

Mw. K. Boonstra
Noordwest Ziekenhuisgroep
Afdeling privacybescherming
Postbus 501
1800 AM  Alkmaar
Via e-mail: privacybescherming@nwz.nl

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Regels en privacy