• NL
Gepubliceerd: 07-12-2016, laatst gewijzigd: 07-12-2016

Noordwest zet in op versterken locatie Den Helder

Locatie Den Helder van Noordwest Ziekenhuisgroep moet een toekomstgerichte voorbeeldlocatie blijven met een op de specifieke behoefte van de bewoners de Kop van Noord-Holland ingericht zorg. Dat is het voorgenomen besluit van de raad van bestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep. Daarmee volgt zij het advies van de externe onderzoekscommissie die zich de afgelopen maanden gebogen heeft over de toekomst van het Helderse ziekenhuis. Ook het medisch stafbestuur van het ziekenhuis schaart zich volledig achter het advies. Het huidige zorgpakket in Den Helder blijft en wordt waar mogelijk uitgebreid.

Zorg

Zo blijft onder meer de cardiologische zorg in Den Helder beschikbaar en wordt de acute zorg versterkt. De huidige bedden van de afdelingen voor acute opname en ouderen worden verdeeld over 1 afdeling voor snijdende vakken en 2 afdelingen voor beschouwende vakken. Het ziekenhuis wordt meer seniorvriendelijk ingericht. Er komt ruimte voor de planbare zorg (hoog volume/laag risico) uit het hele verzorgingsgebied van Noordwest. Een klein deel topklinische zorg kan niet in Den Helder geboden worden en zal ook in de toekomst geconcentreerd worden op de locatie Alkmaar of in andere (academische) centra. Het locatieprofiel beweegt mee met de vraagontwikkeling en de innovatie van de ziekenhuiszorg: van een statisch profiel naar een dynamisch profiel.

Aanbevelingen

In haar rapport doet de commissie aanbevelingen voor het toekomstig locatieprofiel. De raad van bestuur neemt deze integraal over en legt het middels een voorgenomen besluit voor aan de medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad, Verpleegkundig adviesraad en Cliëntenraden.

De uitkomsten en aanbevelingen zijn inmiddels gedeeld met de gemeente Den Helder en de zorgverzekeraars en in beide gevallen met enthousiasme ontvangen.

Hoofdlijnen

De aanbevelingen zijn op hoofdlijnen:

  • Versterking van de acute zorg, met achtervang van interne geneeskunde, chirurgie, gynaecologie/ obstetrie, kindergeneeskunde, neurologie en cardiologie. Met een IC/medium care afdeling, incl. CCU (hartbewaking), en een adequate poliklinische en klinische capaciteit van ongeveer de huidige bezetting. ANW (avond, nacht, weekend)-achterwacht door de overige vakken moet nader worden uitgewerkt.
  • In overleg met de ambulancedienst komen tot een sterk georganiseerde en passende triage per diagnosegroep en inrichting van de acute zorg op locatie Den Helder inclusief de overdracht naar andere locaties.
  • Extra aandacht voor preventie door uitstekende samenwerking met de publieke gezondheidszorg en eerste en anderhalve lijn en innovaties door specifieke behandelprogramma’s, toepassingen van e-health, terugplaatsingen naar Den Helder van patiënten die verder herstel behoeven, etc.
  • Ruimte bieden voor electieve (planbare) zorg uit het gehele verzorgingsgebied van Noordwest Ziekenhuisgroep (hoog volume/laag risico).
  • Een adequate medische en verpleegkundige expertise, bezetting en beschikbaarheid per discipline en onderling consult (verder) implementeren.
  • Implementatie van een geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en uitwerken plannen om te komen tot realisatie van een (ver-)bouwplan voor locatie Den Helder.
  • Het inrichten van 1 afdeling voor de snijdende vakken en 2 afdelingen voor beschouwende vakken; concentreren bedden cardiologie, neurologie en longgeneeskunde zoveel mogelijk bij elkaar (deskundigheid verpleging behouden/vergroten), inrichten observatie-eenheid bij SEH zo mogelijk in combinatie met IC/CC. Het totale aantal bedden blijft vrijwel gelijk. Als consequentie hiervan kunnen de afdelingen ouderenzorg en AOA vervallen.
  • Het hele ziekenhuis seniorvriendelijk inrichten, inclusief bejegening.
     

Huisvestingsplan

Nu duidelijk is hoe de toekomst van het Helderse ziekenhuis er uit gaat zien, kan er een concreet huisvestingsplan voor de locatie gemaakt worden. Voor de bereikbaarheid van de ziekenhuislocatie is het gewenst dat de provincie, eventueel in samenwerking met de gemeenten in de Noordkop, een aantrekkelijke(r) vervoersvoorziening ontwikkelt.

Randvoorwaarden

Locatie Den Helder heeft een aantal jaren rode cijfers laten zien en schommelt nu rond een rendement van 0. De invoering van bovengenoemde aanbevelingen zijn alleen mogelijk wanneer Noordwest de beschikking krijgt over aanvullende financiële middelen middels extra beschikbaarheidsgelden. Op dit moment ontvangt Noordwest jaarlijks iets meer dan 2 miljoen euro aan beschikbaarheidsgelden. Verwacht wordt dat er een extra bijdrage van enkele miljoenen euro’s nodig is. Voor 1 juni moet hiervoor een extra bedrag beschikbaar zijn.

Zorgverzekeraars

De twee grootste zorgverzekeraars in de regio ondersteunen het gepresenteerde locatieprofiel “omdat het de continuïteit, kwaliteit en beschikbaarheid biedt die noodzakelijk is voor de patiënten die zijn aangewezen op het ziekenhuis in Den Helder”. Ze zien het als een bevestiging van de al eerder in gang gezette koers. Belangrijk criterium is daarbij dat gekozen wordt voor een duurzame oplossing van de zorg in de regio, waarbij de betaalbaarheid daarvan via de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage gerealiseerd wordt.

Onderzoekscommissie

De afgelopen periode is uitvoering gegeven aan de evaluatie van het locatieprofiel Den Helder. Deze evaluatie is tot stand gekomen met input van nagenoeg alle specialismen, een groot aantal verpleegkundigen en overige in- en externe betrokkenen, waaronder huisartsen, zorgverzekeraars en de gemeente Den Helder. Op basis van de evaluatie heeft de onderzoekscommissie bestaande uit de heren ir. H. Abeln, prof. dr. P. Vierhout en prof. dr. M.J. Schalij, een advies uitgebracht, met als doel de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de patiënten op locatie Den Helder nog verder te verbeteren. Om draagvlak te creëren heeft de commissie een aantal stakeholders meerdere malen gesproken. Op basis van die gesprekken is de commissie tot de overtuiging gekomen dat de aanbevelingen daadwerkelijk kansrijk zijn. De raad van bestuur en de medische staf deelt deze opvatting.

Samenvatting onderzoek externe commissie locatieprofiel Den Helder

Deel dit artikel:

Laatst bezochte pagina's

U bent hier: Nieuws